Pirate Summit

Pirate Summit رویدادی است یک روزه که در آن استارتاپ ها می توانند به ارائه کسب و کار خود در مقابل داوران و حاضرین بپردازند. داوران پس از ارائه استارتاپ ها، تیم های برتر را انتخاب می کنند. حضور سرمایه گذاران در این رویداد شانس جذب سرمایه را برای استارتاپ های شرکت کننده افزایش می [...]